Minh X. Nguyen

Department of Computer Science and Engineering

University of Minnesota at Twin Cities

Hi and welcome to Minh’s corner on the Web!

Something about me:

 

I’m from Vietnam

 

I went to Le Hong Phong high school in Ho Chi Minh City,   Vietnam

 

I received my undergraduate degree in Computer Science from Ho Chi Minh City University of Natural Sciences 

(formerly known as University of Ho Chi Minh City or

University of Saigon)                 

Ho Chi Minh City, Vietnam

 

I have graduated with a PhD degree in Computer Science. In the mean time, you can always contact me using this email address A@cs.umn.edu (with A being my initial first name following by my last name).

Text Box: To someone:
Hà thành phiêu lăng có dáng mơ
Ngày ta đi biết có ai chờ
Năm tháng vong thân, người bỗng lạ
Ngày về, người cũ măi là mơ

Ngày về người cũ đă là mơ
Bước ta đi qua phố sương mờ
Hà thành gió ấm ba sáu phố
Phố trong ta ngập dấu ngày thơ

Lê Thắng